Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych osób, zwanych dalej “Użytkownikami”, w związku z korzystaniem z serwisu internetowego Szkoły Języków Obcych Team aktiv, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Barbarę Baj, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:Team aktiv dr Barbara Baj, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133222241, REGON 180308971, zwaną dalej „Team aktiv”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy zapisywaniu się Użytkowników na kursy językowe za pośrednictwem zapisów online na stronie internetowej teamaktiv.pl

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. ­­­­­­­­­Team aktiv nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem, dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki Team aktiv przetwarza Państwa dane osobowe, uzyskane w związku z prowadzoną działalnością, w tym za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Team aktiv, Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako Team aktiv), ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów, tel. 570 670 577, e-mail: sekretariat@teamaktiv.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila sekretariat@teamaktiv.pl lub pisemnie na adres Team aktiv, Szkoła Języków Obcych, ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe uzyskane: przy zawieraniu oraz w trakcie trwania umowy lub świadczeniu usług, poprzez relacje handlowe (np. realizacja procesów oferowania, zamówień, reklamacji, obsługi klienta) lub w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Team aktiv wykorzystujemy w następujących celach:
  1. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
  2. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, tymi umowami są również regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) np.:
   1. – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ;
   2. – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
  4. marketingu bezpośredniego produktów i usług Team aktiv (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. zapewnienia realizacji usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. dokonania procesu obsługi, w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. dostarczenia informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Team aktiv w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  9. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3. celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy/świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia jej/ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy/świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych okres przechowywania nie będzie dłuższy niż 3 lata.
 5. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG.
 6. Team aktiv pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:
  1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych.
  2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  5. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 7. W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Team aktiv może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Team aktiv będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Informacje o formularzach

 1. Team aktiv ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Team aktiv zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, wersji przeglądarki).
 3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
 • w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 • komunikacji z Użytkownikiem,
 • zapewnienia realizacji usług szkoleniowych,
 • dostarczenia Użytkownikowi informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Team aktiv w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami),
 • ułatwienia wymiany treści za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.

Informacja o plikach cookies

 1. Podczas wizyt w Serwisie na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 2. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, preferencje językowe oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania oraz optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
  • uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • reklamowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
   w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 9. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w używanej przeglądarce internetowej, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Zasady użytkowania

 1. Informacje zawarte na stronie Serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Team aktiv nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych w Serwisie i nie podejmuje się ich aktualizacji.
 3. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
 4. Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Serwisie w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Team aktiv. Team aktiv nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Użytkownika materiałów wyświetlanych na tej stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 5. Team aktiv nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialny finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia do Serwisu, skorzystania z niego lub jego przeglądania albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z tej strony internetowej.
 6. Team aktiv nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności.
 7. Team aktiv w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.

Informacje dodatkowe

 1. Żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. W razie uznania przez Użytkownika, iż interakcja z Serwisem nie jest już bezpieczna, należy niezwłocznie poinformować Team aktiv o tym fakcie.
 2. Team aktiv nie zamierza świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich. Osoby małoletnie proszone są o nie podawanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Polityka Prywatności poddawana jest okresowym aktualizacjom. Zmiany mogą być dokonywane dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Team aktiv zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Polityki Prywatności.
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.