Klauzula informacyjna dotycząca następujących czynności w systemie internetowym: zapisów na kursy językowe, rozwiązania testu kwalifikacyjnego, aplikowania jako lektor

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Team aktiv, Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako Team aktiv), ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów, tel. 570 670 577, e-mail: sekretariat@teamaktiv.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie następujących danych:
  1. Uczestnik kursu językowego: imię i nazwisko; wiek, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), adres e-mail, telefon;
  2. Lektor aplikujący: imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) w oparciu o zgodę (w celu i w zakresie innym niż w/w dane) lub z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora związany z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko/stanowiska zgodne ze złożoną aplikacją oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 3. W razie rezygnacji z dalszego udziału w kursie językowym (Słuchacz) lub w procesie rekrutacji (Lektor) ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez administratora. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: sekretariat@teamaktiv.pl
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przetwarzanych na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: sekretariat@teamaktiv.pl
 5. Odbiorcami danych osobowych osób aplikujących na stanowisko Lektora mogą być kategorie podmiotów, z którymi współpracuje Team aktiv, w szczególności podmiot przetwarzający (biuro księgowe obsługujące administratora).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych okres przechowywania nie będzie dłuższy niż 3 lata.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.