Język jest kluczem do udanej komunikacji!

Komunikacja we współczesnym świecie przebiega pomyślnie, gdy wspiera się kompetencje językowe, praktyczną komunikację w językach obcych oraz umiejętności komunikowania się w sferze międzykulturowej.

Skuteczny trening językowy stawia sobie krótko-, średnio i długoterminowe cele. Krótkoterminowe cele są skoncentrowane na konkretne zadania, np. ćwiczenie komunikacji w życiu codziennym i zawodowym, poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin, czy ćwiczenie poprawności gramatyczno-leksykalnej. W procesie nauczania istotne są jednak również cele średnio- i długoterminowe, ponieważ przypominają najważniejsze założenie w nauce języków obcych:

Trening języków obcych buduje przede wszystkim na ciągłości procesu nauczania.

Jak wygląda proces nawiązania współpracy?

 • Państwo przedstawiają krótki opis sytuacji w firmie;
 • Wspólnie przeprowadzamy analizę Państwa potrzeb, życzeń czy ewentualnych warunków;
 • Przeprowadzamy test kwalifikacyjny wśród pracowników;
 • Omawiamy plan działania, czyli podział na grupy, zdefiniowanie celów nauki języka, sposób nauki, czas trwania oraz częstotliwość spotkań;
 • Szkoła Team aktiv proponuje, z jakimi materiałami chciałaby pracować w Państwa firmie oraz w jakiej formie;

Jak wygląda proces nauczania?

Aktywny trening językowy:

 • Główną metodą pracy jest metoda tematyczno-leksykalna, czyli praca opiera się na ważnych dziedzinach tematycznych i słownictwie;
 • W centrum procesu nauki znajdują się komunikacja i interakcja;
 • Słownictwo, struktury językowe, zwroty są przekazywane poprzez symulację konkretnych sytuacji. Kursanci ćwiczą kompetencje językowe w formie wywiadów, dialogów lub odgrywają zadane role;
 • Teksty źródłowe lub teksty do słuchania na tematy polityczne, ekonomiczne, kultury czy aktualności stanowią podstawę do dyskusji, wymiany myśli oraz do ćwiczenia wymowy i rozumienia tekstu czytanego i słuchanego;
 • W centrum pracy znajduje się język mówiony, ale pisanie jest również istotną umiejętnością językową, której nie można zaniedbać;
 • Nasi lektorzy pracują z różnorodnymi materiałami, np. przy pomocy książek do kursów językowych, tekstów z gazet lub innych źródeł, jak również przy pomocy różnych mediów;
 • Komunikacja przebiega w języku obcym.

Kontrola:

 • Proces nauczania podlega kontroli w postaci systematycznych testów tematyczno-leksykalnych czy gramatycznych;
 • Przeprowadzamy pisemny lub ustny feedback wśród słuchaczy;
 • Sprawozdania z procesu nauczania sprawiają, że stan realizacji postawionych celów, postępy i sukcesy są transparentne;